Agjencia Shtetwrore pwr Mbrojtjen e tw Drejtave tw Fwmijwve         http://femijet.gov.al/al/
Ministria e Shwndetwsisw dhe Mbrojtjes Sociale                                    https://shendetesia.gov.al/
Ministria e Arsimit, Rinisw dhe Sportit                                                      https://arsimi.gov.al/      
Instituti i Statistikave                                                                                    http://www.instat.gov.al/al/home.aspx                                   
Shwrbimi Social Shtetwror                                                                          www.sherbimisocial.gov.al                                                            
Shoqata Kombwtare e Punonjwsve Socialw                                             http://www.albanian-nasw.com
Shoqata Ndwrkombwtare pwr Edukimin nw Punw Sociale                   https://www.iassw-aiets.org/
Federata Ndwrkombwtare e Punonjwsve Socialw                                   https://www.ifsw.org/                      
Fakulteti i Shkencave Sociale/Universiteti i Tiranws                                 https://fshs-ut.edu.al/
Fakulteti i Shkencave tw Edukimit/Universiteti Äleksandwr Xhuvani”   https://uniel.edu.al/fakultetet/fakulteti-i-shkencave-te-edukimit 
Fakulteti i Edukimit/Universiteti “Luigj Gurakuqi”                                     https://edukimi.uni-pr.edu/