Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1CwpGrPByDfpIyWeZeExPzeS3A4g5OQg_/view?usp=sharing
Child Disability in Albania Disability prevalence, access to services and quality of services , 2018
Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1PDzkcRxKnt4o2pzzz42EndpJfDp1HTPT/view?usp=sharing
Child Protection Measures for Children Below the Age of Criminal Responsibility, 2019
Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1pxbYWgZOpraS5pW5Ul_–A-YBn6wEO-P/view?usp=sharing
Children and disability in Albania, MONEE Country Analytical Report 2002
Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1ojq6TjkQqIBU-i3T8puOTZrr7XT8Q5C9/view?usp=sharing
Children’s Schooling and Parental Migration Empirical Evidence on the “Left Behind” Generation in Albania, April 2010
Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1ENzfCJOM4qcQopTVOU5plZ6KioW0usN2/view?usp=sharing
Community based services for children with diasabilities Best practices analyses ,2018
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1zUzV1kD6p0bYG73z5Zbgfn5bDI8UKRKz/view?usp=sharing
Current Situation of Child Abuse and Neglect in Albania, March 2010
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1U7hLzyhTXHu0Y9sxjsKz4bZl7OhXFvV_/view?usp=sharing
Ending Childhood Statelessness- A study on Albania,2015
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/14k21NfXdIkajcqWPFurv5iLKErRVAKEt/view?usp=sharing
Future of an integrated child protection system in Albania , 2016 – “The vision of how to improve children’s outcomes in Albania through an effective and integrated child protection system
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1xvRpPchdPkpHf_hlQLZONufYszCHvBjT/view?usp=sharing
Manuali Keshilluesit e vegjel per sigurine online, 2018 – #jamisigurtonline
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1XY-jAi2m2N7WKmPfW6m08mTkk1l2zoJq/view?usp=sharing
Mapping Roma children in Albania, 2011, CESS
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/15kLrfvt1k8vt_dhLpWIOt7ZV68_rl1wa/view?usp=sharing
Policy Brief Child Marriage in Albania (Overview) ,2013
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1ixMya_HmiVMFcbJfXYFM8dPNSVmBXFqT/view?usp=sharing
Policy Study Role, duties and responsibilities for an adequate social service to citizens , 2014
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1JASZpMS7PDoQxYtB3Pl9NOn37whikUab/view?usp=sharing2
Prinderimi pozitiv i femijeve 0-10 vjec – Manual per Prinderit, 2017
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/11ROpt14ZlodI3VylfhocPI3H2h3u2o6X/view?usp=sharing
Rëndësia e Përfshirjes së Komunitetit në Mbrojtjen e Fëmijëve – Komunitet mbështetës, familje bashkëpunuese, fëmijë të mbrojtur (nga komuniteti për komunitetin), 2012
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1NA6n0_uSrNEGvaqTGjBPl9IsH-L-o-by/view?usp=sharing
Rights of Children in Alternative Care Filling the Gap through Peer Research ,Albania’s National Report (2011–2012), 2013
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1izh9nLd-akuOBNxMI4ToOEYeEsO7Jp0s/view?usp=sharing
Situation analysis on the prevention of child maltreatment in Albania the way forward, 2016
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1hcGh9Pyc8QdMYvVx9QgzGtqCv89G6Qhf/view?usp=sharing
Studimi fillestar mbi identifikimin e praktikave për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe nevojat e stafit përkatës në Shqipëri, 2016
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/11jLO-BTXudR6eM3VQ6tqrh2nheIA0dUR/view?usp=sharing
Te gjithe jemi te rendesishem – Analize e situates se femijeve me aftesi te kufizuara ne Shqiperi, 2018
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1kes9DO2L0yG2RnEtGpH1THapASfdRAi4/view?usp=sharing
The Social Service Workforce as Related to Child Protection in Southeast Europe A Regional Overview, 2016
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1MSE6Mal0uZ85AxVXmiPxNYG-AGmSnVp_/view?usp=sharing
Children’s Views On Their Lives And Well-Being In 35 Countries: A Report On The Children’s Worlds Survey, 2016-19