Miratohet “Strategjia Kombetare per Barazine Gjinore 2021-2030 me VKM Nr. 400/ datë 30.06.2021 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për barazinë gjinore 2021-2030, dhe Planit të saj të Veprimit”.
Ju mund të njiheni me këtë dokument të rëndësishëm botuar në 📄fletoren zyrtare Nr.112, datë 15.07.2021 në linkun e mëposhtëm ⬇️ ose ne rubriken Politika dhe Strategji ne platformen tone.
https://qbz.gov.al/eli/fz/2021/112
QBZ – Qendra e Botimeve Zyrtare