Së shpejti me një zhvillim të ri “Këndi Digjital”

“KËNDI DIGJITAL” – HAPËSIRA E PROFESIONISTËVE është një hapësirë onlinë e dedikuar për profesionsitët e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale e krijuar nga Departamenti i Punës dhe Politikë Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës me mbështetjen e zyrës së Unicef Shqipëri.

Në këtë hapsirë do të zhvillohen sesione tematike mujore online dhe do të shërbeje si një mënyrë komunikimi interaktiv me komunitetin e profesionistëve të mbrojtjes dhe shërbimeve sociale në vend.

“KËNDI DIGJITAL” është dizenjuar në formën e një ndërveprimi praktik online ku profesionistët mund të mësojnë, diskutojnë dhe ndërveprojnë me njëri-tjetrin mbi tema dhe nivele të ndryshme të përvojës dhe ekspertizës.

Këndi digjital përmban dhe ofron:

  • Informacion teorik dhe praktik mbi tematika dhe fusha të ndryshme profesionale të mbrojtjes sociale dhe në fushën e praktikës së punës sociale në të treja nivelet (mikro-mezo-makro).

  • Mundësi komunkimi dhe ndërveprimi mes profesionistëve nëpërmjet sesioneve tematike mujore me profesionistët dhe një forumi online i cili do të mundësojë diskutimin dhe ndarjen e eksperiencave sipas tematikave të përcaktuara.

Mundësi vetëvlerësimi për profesionistët mbi ccështjet dhe tematikat e që do trajtohen gjatë sesioneve tematike mujore.

Fushat:

  1. Puna sociale në nivelin mikro të praktikës (puna me individin)
  2. Puna sociale në nivelin mexo të praktikës (shërbimet e integruara, puna me familjen, grupin, komunitetin, etj.)
  3. Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)