Manuali prezanton modelin e shërbimeve sociale të integruara, të vëna në praktikë dhe të adaptuara përmes projekteve në disa bashki të vendit, në një shtrirje të konsiderueshme kohore. Përvoja në zbatimin e tij ka treguar se këto shërbime janë kosto efektive, përmirësojnë cilësinë dhe rrisin nivelin e kënaqësisë së përdoruesve dhe ofruesve të shërbimeve.  
Manuali mund të shërbejë si dokument pune për punonjësit socialë që punojnë në shërbime për familjen, si dhe si material burimor për studentët e Punës Sociale.
 
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1ZEQf05gsrWn-JGUOXRY–i53DQpyc0Rl/view?usp=sharing
Në ndihmë të profesionistëve dhe aktorëve kryesorë të përfshirë në zbatimin e shërbimit të kujdestarisë.
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1aPjbMKOO5fFwV0pleaosQeTQ_XB_Seqn/view?usp=sharing
A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights
Aksesuar nga https://rm.coe.int/168007ff4d
Udhërrëfyes për përdorimin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Aksesuar nga https://rm.coe.int/handbook-7/16806fc13f