Plani i Shërbimeve Sociale të Bashkisë Durrës synon të adresojë nevojat për shërbime sociale në nivel bashkie, fuqizimin e strukturave përgjegjëse vendore, si dhe përmirësimin e shpërndarjes dhe llojshmërisë së shërbimeve. Ai i shërben të gjithë punonjësve socialë që punojnë në territorin e bashkisë së Durrësit, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta, pasi ofron një analizë të situatës së nevojave për shërbime sociale, prezanton shërbimet ekzistuese dhe paraqet të gjithë planifikimin e bashkisë përgjatë katër viteve lidhur me zhvillimin e shërbimeve ekzistuese dhe ndërtimin e shërbimeve sociale të reja. Përmes njohjes së tij, punonjësit socialë mund të njihen me burimet në dispozicion në të tashmen dhe burimet potenciale në të ardhmen, si dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për kërkesë llogarie pranë bashkisë, lidhur me zbatimin e objektivave të planit.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva në planin e veprimit: Objektivi 1.3, tek Fusha 1; Objektivi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, tek Fusha 2; Objektivi 3.1, tek Fusha 3 ; Objektivi 4.1, 4.2, 4.3, tek Fusha 4; dhe Objektivi 5.1, 5.2, tek Fusha 5.
 
 
Aksesuar nga: http://kruja.gov.al/wp-content/uploads/2017/11/Plani-i-Sherbimeve-Sociale-Kruje-2017.pdf
Plani i Shërbimeve Sociale të Bashkisë Krujë synon të adresojë nevojat për shërbime sociale në nivel bashkie, fuqizimin e strukturave përgjegjëse vendore, si dhe përmirësimin e shpërndarjes dhe llojshmërisë së shërbimeve. Ai i shërben të gjithë punonjësve socialë që punojnë në territorin e bashkisë së Krujës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta, pasi ofron një analizë të situatës së nevojave për shërbime sociale, prezanton shërbimet ekzistuese dhe paraqet të gjithë planifikimin e bashkisë përgjatë katër viteve lidhur me zhvillimin e shërbimeve ekzistuese dhe ndërtimin e shërbimeve sociale të reja. Përmes njohjes së tij, punonjësit socialë mund të njihen me burimet në dispozicion në të tashmen dhe burimet potenciale në të ardhmen, si dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për kërkesë llogarie pranë bashkisë, lidhur me zbatimin e objektivave të planit.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva në planin e veprimit: Objektivi 2.3, tek Fusha 2; Objektivi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, tek Fusha 3; Objektivi 4.1, tek Fusha 4; dhe Objektivi 5.3, tek Fusha 5.
Plani i Mbrojtjes Sociale të Bashkisë Pogradec synon të adresojë nevojat për shërbime sociale në nivel bashkie, fuqizimin e strukturave përgjegjëse vendore, si dhe përmirësimin e shpërndarjes dhe llojshmërisë së shërbimeve. Ai i shërben të gjithë punonjësve socialë që punojnë në territorin e bashkisë së Pogradecit, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta, pasi ofron një analizë të situatës së nevojave për shërbime sociale, prezanton shërbimet ekzistuese dhe paraqet të gjithë planifikimin e bashkisë përgjatë pesë viteve lidhur me zhvillimin e shërbimeve ekzistuese dhe ndërtimin e shërbimeve sociale të reja. Përmes njohjes së tij, punonjësit socialë mund të njihen me burimet në dispozicion në të tashmen dhe burimet potenciale në të ardhmen, si dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për kërkesë llogarie pranë bashkisë, lidhur me zbatimin e objektivave të planit.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva në planin e veprimit: Objektivi 2.3, tek Fusha 2; Objektivi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, tek Fusha 3; dhe Objektivi 4.1, 4.2, tek Fusha 4.
Aksesuar nga http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/plani_social_i_zones_draft_1813.pdf
Plani Social i Zonës, i Bashkisë Shkodër synon të adresojë nevojat për shërbime sociale në nivel bashkie, fuqizimin e strukturave përgjegjëse vendore, si dhe përmirësimin e shpërndarjes dhe llojshmërisë së shërbimeve. Ai i shërben të gjithë punonjësve socialë që punojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta, pasi ofron një analizë të situatës së nevojave për shërbime sociale, prezanton shërbimet ekzistuese dhe paraqet të gjithë planifikimin e bashkisë përgjatë katër viteve lidhur me zhvillimin e shërbimeve ekzistuese dhe ndërtimin e shërbimeve sociale të reja. Përmes njohjes së tij, punonjësit socialë mund të njihen me burimet në dispozicion në të tashmen dhe burimet potenciale në të ardhmen, si dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për kërkesë llogarie pranë bashkisë, lidhur me zbatimin e objektivave të planit.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva në planin e veprimit: Objektivi specifik 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, tek Objektivi strategjik 1; dhe Objektivi specifik 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, tek Objektivi strategjik 5.
Aksesuar nga http://www.lezha.gov.al/web/plani_social_4864.pdf
Plani Social Vendor i Bashkisë Lezhë synon të adresojë nevojat për shërbime sociale në nivel bashkie, fuqizimin e strukturave përgjegjëse vendore, si dhe përmirësimin e shpërndarjes dhe llojshmërisë së shërbimeve. Ai i shërben të gjithë punonjësve socialë që punojnë në territorin e bashkisë së Lezhës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta, pasi ofron një analizë të situatës së nevojave për shërbime sociale, prezanton shërbimet ekzistuese dhe paraqet të gjithë planifikimin e bashkisë përgjatë tre viteve lidhur me zhvillimin e shërbimeve ekzistuese dhe ndërtimin e shërbimeve sociale të reja. Përmes njohjes së tij, punonjësit socialë mund të njihen me burimet në dispozicion në të tashmen dhe burimet potenciale në të ardhmen, si dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për kërkesë llogarie pranë bashkisë, lidhur me zbatimin e objektivave të planit.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva në planin e veprimit: Objektivi specifik 1, 3 4, 5 (me gjithe nenobjektivat e 5), tekObjektivi strategjik 1; Objektivi specifik 1, tek Objektivi strategjik 2; dhe Objektivi specifik 1, 2, 4, tek Objektivi strategjik 4.
Aksesuar nga https://issuu.com/klejdidomi/docs/inal_pages
Plani i Veprimit për Përfshirjen Sociale 2018-2020 i Bashkisë Tiranë përqendrohet në ndërtimin e kapaciteteve dhe kuadrit monitorues së përfshirjes sociale në dimensionet e varfërisë dhe mbrojtjes sociale, punësimit dhe aftësimit, arsimit, shëndetësisë, nevojave bazike dhe pjesëmarrjes dhe të drejtave të njeriut dhe të promovojë transparencën dhe llogaridhënien, si edhe mënyrën se si përfshirja sociale integrohet në politikat e përgjithshme të bashkisë së Tiranës. Ai i shërben të gjithë punonjësve socialë që punojnë në territorin e bashkisë së Tiranës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta, pasi analizon përjashtimin social në territorin e bashkisë së Tiranës, situatën e grupeve të përjashtuara dhe paraqet të gjithë planifikimin e bashkisë përgjatë tre viteve lidhur me masat për rritjen e përfshirjes sociale në nivel bashkie. Përmes njohjes së tij, punonjësit socialë mund të njihen me masat që parashikon të marrë bashkia në këtë drejtim, si dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre për kërkesë llogarie pranë bashkisë, lidhur me zbatimin e objektivave të planit të veprimit.
Plani Vendor për Zhvillimin e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane është njё instrument planifikimi dhe menaxhimi që synon të adresojë në terma afatshkurtër sfidat me të cilat përballen të dy komunitetet, për arrritjen e një shkalle më të lartë integrimi të anëtarëve të tyre në jetën sociale dhe ekonomike në territorin e bashkisë së Korcës. Ai i shërben punonjësve socialë për njohjen e situatës aktuale të këtyre dy komuniteteve lidhur me: situatën arsimore, aksesin në tregun e punës, programet e trajnimit etj, situatën shëndetësore dhe kushtet e jetesës, strehimin dhe infrastrukturën, përfsshirjen sociale dhe aksesin në institucione publike, ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore dhe respektin ndaj diversitetit kulturor lidhur me komunitetet rome dhe egjiptiane; dhe objektivat e hapat që duhet të ndërmarrin aktorët vendorë dhe rajonalë adresimin e sfidave në këto fusha. Kjo ndihmon në njohjen e detyrimeve për vetë punonjësit socialë, si dhe në rritjen e kërkesës për llogaridhënie nga bashkia, lidhur me zbatimin e objektivave të këtij plani.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva të planit: Objektivi specifik 1, 2, tek Fusha Arsimi; Objektivi specifik 1,2, tek Fusha Punësimi; dhe Objektivi specifik 1, 2, tek Fusha Përfshirja Sociale dhe mundësitë e barabarta.
Aksesuar nga https://idmalbania.org/roma-and-egyptian-community-development-plan-2017-2020-in-the-municipality-of-tirana-durres-berat-shkodra/
Plani për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian është njё instrument planifikimi dhe menaxhimi që synon të adresojë në terma afatshkurtër sfidat me të cilat përballen të dy komunitetet, për arrritjen e një shkalle më të lartë integrimi të anëtarëve të tyre në jetën sociale dhe ekonomike në territorin e bashkisë së Beratit. Ai i shërben punonjësve socialë për njohjen e situatës aktuale të këtyre dy komuniteteve lidhur me: regjistrimin civil dhe aksesin në sistemin e drejtësisë; b) arsimimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor; c) kujdesin shëndetësor; d) punësimin dhe formimin dhe edukimin profesional; e) strehimin dhe integrimin urban, si dhe f) mbrojtjen sociale), dhe hapat që duhet të ndërmarrin aktorët vendorë dhe rajonalë adresimin e sfidave në këto fusha. Kjo ndihmon në njohjen e detyrimeve për vetë punonjësit socialë, si dhe në rritjen e kërkesës për llogaridhënie nga bashkia, lidhur me zbatimin e objektivave të këtij plani.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva të planit: Objektivi specifik 1.1, 1.2, tek Fusha prioritare 1; Objektivi specifik 2.1, 2.2, 2.3, tek Fusha prioritare 2; Objektivi specifik 4.1, 4.2, 4.3, Fusha prioritare 4; Objektivi specifik 5.1, 5.2, 5.3, tek Fusha prioritare 5; Objektivi specifik 6.1, tek Fusha prioritare 6
Aksesuar nga https://idmalbania.org/roma-and-egyptian-community-development-plan-2017-2020-in-the-municipality-of-tirana-durres-berat-shkodra/
Plani për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian është njё instrument planifikimi dhe menaxhimi që synon të adresojë në terma afatshkurtër sfidat me të cilat përballen të dy komunitetet, për arrritjen e një shkalle më të lartë integrimi të anëtarëve të tyre në jetën sociale dhe ekonomike në territorin e bashkisë së Durrësit. Ai i shërben punonjësve socialë për njohjen e situatës aktuale të këtyre dy komuniteteve lidhur me: regjistrimin civil dhe aksesin në sistemin e drejtësisë; b) arsimimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor; c) kujdesin shëndetësor; d) punësimin dhe formimin dhe edukimin profesional; e) strehimin dhe integrimin urban, si dhe f) mbrojtjen sociale), dhe hapat që duhet të ndërmarrin aktorët vendorë dhe rajonalë adresimin e sfidave në këto fusha. Kjo ndihmon në njohjen e detyrimeve për vetë punonjësit socialë, si dhe në rritjen e kërkesës për llogaridhënie nga bashkia, lidhur me zbatimin e objektivave të këtij plani.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva të planit: Objektivi specifik 1, 2 tek Fusha prioritare 1; Objektivi specifik 3, 4 tek Fusha prioritare 2; Objektivi specifik 1, 3, Fusha prioritare 3; Objektivi specifik 1, 2,3, tek Fusha prioritare 6.
Aksesuar nga https://idmalbania.org/roma-and-egyptian-community-development-plan-2017-2020-in-the-municipality-of-tirana-durres-berat-shkodra/
Plani për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian është njё instrument planifikimi dhe menaxhimi që synon të adresojë në terma afatshkurtër sfidat me të cilat përballen të dy komunitetet, për arrritjen e një shkalle më të lartë integrimi të anëtarëve të tyre në jetën sociale dhe ekonomike në territorin e bashkisë së Shkodrës. Ai i shërben punonjësve socialë për njohjen e situatës aktuale të këtyre dy komuniteteve lidhur me: regjistrimin civil dhe aksesin në sistemin e drejtësisë; b) arsimimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor; c) kujdesin shëndetësor; d) punësimin dhe formimin dhe edukimin profesional; e) strehimin dhe integrimin urban, si dhe f) mbrojtjen sociale), dhe hapat që duhet të ndërmarrin aktorët vendorë dhe rajonalë adresimin e sfidave në këto fusha. Kjo ndihmon në njohjen e detyrimeve për vetë punonjësit socialë, si dhe në rritjen e kërkesës për llogaridhënie nga bashkia, lidhur me zbatimin e objektivave të këtij plani.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva të planit: Objektivi specifik 1, tek Fusha prioritare 1; Objektivi specifik 3, 4 tek Fusha prioritare 2; Objektivi specifik 1, 3 tek Fusha prioritare 3; Objektivi specifik 1,2,3, tek Fusha prioritare 6.
Aksesuar nga https://idmalbania.org/roma-and-egyptian-community-development-plan-2017-2020-in-the-municipality-of-tirana-durres-berat-shkodra/
Plani për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian është njё instrument planifikimi dhe menaxhimi që synon të adresojë në terma afatshkurtër sfidat me të cilat përballen të dy komunitetet, për arrritjen e një shkalle më të lartë integrimi të anëtarëve të tyre në jetën sociale dhe ekonomike në territorin e bashkisë së Tiranës. Ai i shërben punonjësve socialë për njohjen e situatës aktuale të këtyre dy komuniteteve lidhur me: regjistrimin civil dhe aksesin në sistemin e drejtësisë; b) arsimimin dhe promovimin e dialogut ndërkulturor; c) kujdesin shëndetësor; d) punësimin dhe formimin dhe edukimin profesional; e) strehimin dhe integrimin urban, si dhe f) mbrojtjen sociale), dhe hapat që duhet të ndërmarrin aktorët vendorë dhe rajonalë adresimin e sfidave në këto fusha. Kjo ndihmon në njohjen e detyrimeve për vetë punonjësit socialë, si dhe në rritjen e kërkesës për llogaridhënie nga bashkia, lidhur me zbatimin e objektivave të këtij plani.
Veçanërisht relevantë për punonjësit socialë janë këto objektiva të planit: Objektivi specifik 1, tek Fusha prioritare 1; Objektivi specifik 1, tek Fusha prioritare 2; Objektivi specifik 1,2, tek Fusha prioritare 3; Objektivi specifik 1, tek Fusha prioritare 5; dhe Objektivi specifik 1, 2, tek Fusha prioritare 6.