Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1-Ngi26oa4MufT7ueyONi8Spad-ryrLhv/view?usp=sharing
A satisfaction survey on Social Services in Albania, 2018
Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1ZjdwIeuOLUHUWGdZatDP1m2sHkKSPbPw/view?usp=sharing
Albania Country Brief Governance of Social Services The case of Albania, 2017
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/10N0-GsEsWWm6lMjGxN6eTHvmDNvXwD_I/view?usp=sharing
Integrated community based social services in Albania to address the needs of Roma and Egyptian Communities, 2017
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1gSiGR4Pwmjzus0yLv4F77u9um3KoMG-9/view?usp=sharing
Inventarizimi kombëtar i strukturave dhe personelit të përkrahjes sociale në bashki pas ndarjes së re Administrativo-Territoriale,2018, 
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1sWmy9XHqWMSXqzdLbCGBCdgMswrH4ff3/view?usp=sharing
Kurrikula Globale për Mësimdhënien dhe Arismimin , 2015 
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1GllQWCIkpSBbuqipPmWoD056LWIW8v8C/view?usp=sharing
Local Government in Albania – Status Report, 2019 – Status Report, Tirane 2019
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1-FWavXhQnJvdMMG0m1Mak7AII_E7LzB1/view?usp=sharing
Manual Përdorimi -Për përdorimin e database “Ofruesit dhe Përfituesit e Shërbimeve Sociale”,2016,
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1_6ZeskOPeyNODrkakmbnftnIKnrqJBti/view?usp=sharing
Matja, Monitorimi dhe Raportimi i Politikave me Orientim Rezultatet 
Përfshirja Sociale 
Dokumenti Politik 2016-2020,
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1QWWmvReSCgSbhl3OtPkwkM7CzVRaS7BY/view?usp=sharing
Planifikimi i politikave dhe praktikave të përgatitjes së mësuesve për një arsim gjithpërfshirës në kontekstin e diversitetit social dhe kulturor
Raporti Vendos për Shqipërinë , 2009,
Dokument Pune
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1YEwe1pRuDDtyh7_AsXhn_YBQYNjXa5L0/view?usp=sharing
Primary Health Care in Albania – Rapid Assessment WHO European Framework for Action on Integrated Health Services Delivery, 2018
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1lPCJk2Vgq_t9ZY4kR_bVTjOsu5Cwjmkw/view?usp=sharing
Primary Health Care Reform in Albania Findings from an Impact Assessment of a Pilot Project ,2005
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1Re-CpsLwz-jAgOMpnFUdsElzjQZVJMvX/view?usp=sharing
Programi i Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale në Shqipëri
Profili i Përjashtimit social të Personave me aftësi të kufizuara, Tetor 2015,
 
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1Zc6e5Dm83Cu7a8rbTkGI0w0QYeuXpG0U/view?usp=sharing
Project Performance Assessment Report
Republic Of Albania
Health System Modernization Project (P082814) and
Social Sector Reform Development Policy Loan (P116937)
June 24, 2014
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1mVlLPKr9VzkRNRuwur-Vhdc7o6m0SYOO/view?usp=sharing
Raport
Vleresimi I Nevojes per Sherbime Sociale ne 12 Qarqe te Shqiperise , Maj 2019
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1BIdxsVwMTSvTtHbIz8HRWM79S_r9rkaB/view?usp=sharing
Social Services and Decentralisation – Policy Brief The Case of Albania, 2017
Child Protection Hub For South East Europe
childhub.org
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1lHFtAR5kvEOutQ5QJO5-4VXArH2wwS78/view?usp=sharing
Standardet e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore,
për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike, 2013
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1mEzzT0duA6UD7eFWYW-W7PW5nTg3_Irr/view?usp=sharing
Studimi per te moshuarit ne Shaqiperi, 2017
Studimi “Historia e Shërbimeve Sociale dhe Profesioni i Punës Sociale në Shqipëri”, hartuar në kuadër të projektit ‘Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale”, prezanton një përmbledhje të përgjithshme të zhvillimeve historike të punës sociale dhe shërbimeve sociale në Shqipëri pas viteve ‘90-të deri tani. Ai eksploron ndryshimet që kanë ndodhur në modelin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në Shqipëri, duke identifikuar sfidat edhe fushat ku profesionistët e punës sociale mund të ndërhyjnë.
 
Studimi është i një rëndësie të veçantë, jo vetëm sepse është ndër të paktët studime në këtë fushë, por edhe se targeton në mënyrë specifike marrëdhënien mes zhvillimit të shërbimeve sociale dhe punës sociale. Studimi prezanton një tablo të qartë të këtyre zhvillimeve, me të gjithë kompleksitetin e tyre. Për herë të parë analizohet modeli social i shërbimeve sociale në Shqipëri.

Përmes këtij punimi synohet të sillet në vëmendje qasja e përdorur në ngritjen e sistemit aktual të përkujdesit shoqëror në vend, situata, problematikat dhe sfidat në zbatimin e tyre. Nga njëra anë, një studim i modelit të përkujdesit shoqëror në vend është shumë i rëndësishëm, duke pasur parasysh reformimin e këtij sistemi në Shqipëri gjatë dekadave të fundit. Përpjekja për të
identifikuar llojin e modelit social të ndjekur në vend, ngjashmëritë dhe ndryshimet me modelet ekzistuese në Europë kanë munguar.

Gjetjet e studimit do të nxitin një debat konstruktiv mes ofruesve të shërbimeve sociale, në të tri nivelet e tyre, dhe profesionistëve të punës sociale për të hartuar dhe zhvilluar më tej strategji më gjithëpërfshirëse e efektive për
grupet në nevojë.
 
Besojmë që ky studim do të kontribuojë për të kuptuar më mirë realitetin e shërbimeve sociale në vend, për të promovuar rëndësinë e cilësisë së këtyre shërbimeve dhe për të identifikuar rolin e profesionistëve të punës sociale në të gjithë procesin e
mbrojtjes sociale. 
 
Ky raport studimor synon gjithashtu,që të jetë një burim informacioni i rëndësishëm për të gjithë profesionistët e fushës, studentët dhe organizatat e institucionet që ofrojnë shërbime sociale dhe punojnë në fushën e mirëqenies sociale.
 
STUDIM