Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1-Ngi26oa4MufT7ueyONi8Spad-ryrLhv/view?usp=sharing
A satisfaction survey on Social Services in Albania, 2018
Aksesuar nga  https://drive.google.com/file/d/1ZjdwIeuOLUHUWGdZatDP1m2sHkKSPbPw/view?usp=sharing
Albania Country Brief Governance of Social Services The case of Albania, 2017
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/10N0-GsEsWWm6lMjGxN6eTHvmDNvXwD_I/view?usp=sharing
Integrated community based social services in Albania to address the needs of Roma and Egyptian Communities, 2017
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1gSiGR4Pwmjzus0yLv4F77u9um3KoMG-9/view?usp=sharing
Inventarizimi kombëtar i strukturave dhe personelit të përkrahjes sociale në bashki pas ndarjes së re Administrativo-Territoriale,2018,
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1sWmy9XHqWMSXqzdLbCGBCdgMswrH4ff3/view?usp=sharing
Kurrikula Globale për Mësimdhënien dhe Arismimin , 2015 
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1GllQWCIkpSBbuqipPmWoD056LWIW8v8C/view?usp=sharing
Local Government in Albania – Status Report, 2019 – Status Report, Tirane 2019

 

Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1-FWavXhQnJvdMMG0m1Mak7AII_E7LzB1/view?usp=sharing
Manual Përdorimi -Për përdorimin e database “Ofruesit dhe Përfituesit e Shërbimeve Sociale”,2016,
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1_6ZeskOPeyNODrkakmbnftnIKnrqJBti/view?usp=sharing
Matja, Monitorimi dhe Raportimi i Politikave me Orientim Rezultatet 
Përfshirja Sociale 
Dokumenti Politik 2016-2020,

 

Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1QWWmvReSCgSbhl3OtPkwkM7CzVRaS7BY/view?usp=sharing
Planifikimi i politikave dhe praktikave të përgatitjes së mësuesve për një arsim gjithpërfshirës në kontekstin e diversitetit social dhe kulturor
Raporti Vendos për Shqipërinë , 2009,
Dokument Pune

 

Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1YEwe1pRuDDtyh7_AsXhn_YBQYNjXa5L0/view?usp=sharing
Primary Health Care in Albania – Rapid Assessment WHO European Framework for Action on Integrated Health Services Delivery, 2018
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1lPCJk2Vgq_t9ZY4kR_bVTjOsu5Cwjmkw/view?usp=sharing
Primary Health Care Reform in Albania Findings from an Impact Assessment of a Pilot Project ,2005
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1Re-CpsLwz-jAgOMpnFUdsElzjQZVJMvX/view?usp=sharing
Programi i Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale në Shqipëri
Profili i Përjashtimit social të Personave me aftësi të kufizuara, Tetor 2015,

Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1Zc6e5Dm83Cu7a8rbTkGI0w0QYeuXpG0U/view?usp=sharing
Project Performance Assessment Report
Republic Of Albania
Health System Modernization Project (P082814) and
Social Sector Reform Development Policy Loan (P116937)
June 24, 2014
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1mVlLPKr9VzkRNRuwur-Vhdc7o6m0SYOO/view?usp=sharing
Raport
Vleresimi I Nevojes per Sherbime Sociale ne 12 Qarqe te Shqiperise , Maj 2019
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1BIdxsVwMTSvTtHbIz8HRWM79S_r9rkaB/view?usp=sharing
Social Services and Decentralisation – Policy Brief The Case of Albania, 2017
Child Protection Hub For South East Europe
childhub.org
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1lHFtAR5kvEOutQ5QJO5-4VXArH2wwS78/view?usp=sharing
Standardet e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore,
për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike, 2013
Aksesuar nga https://drive.google.com/file/d/1mEzzT0duA6UD7eFWYW-W7PW5nTg3_Irr/view?usp=sharing
Studimi per te moshuarit ne Shaqiperi, 2017