Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë në fushën e shërbimeve sociale dhe përmirësimi i edukimit në punë sociale.

  • Punonjësit socialë janë:

–Pjesë e strukturave të shërbimeve të kujdesit social dhe njësisë së referimit dhe vlerësimit të nevojave  NARU-ve

–Sipas ligjeve respektive janë pjesë e:

  • Njësive të mbrojtjes së fëmijëve
  • Pika fokale për dhunën në familje dhe barazinë gjinore,
  • shërbimin e provës,
  • shërbimin psikosocial në shkolla
  • etj.

Në dritën e zhvillimeve të reja në sistemin e kujdesit shoqëror, ekziston:

  • një nevojë e njohur për një paketë gjithëpërfshirëse të trajnimit gjatë shërbimit për punonjësit social,
  • një nevojë për të azhornuar kurrikulat e arsimit të punonjësve të rinj socialë në përputhje me rrethanat  e zhvillimet në këtë fushë.