Aksesuar nga:
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2018/08/VKM-nr.-148-date-13.3.2018.pdf
Ky vendim vjen në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 34, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”
Ai përcakton format e bashkëpunimit dhe koordinimit  të punës midis Agjensisë Shtetërore për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmmijës  dhe organizatave joqeveritare. Punonjësit socialë do të kenë një tabllo të qartë lidhur me funksionimin e politikave të mbrojtjes dhe mënyrën e bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllimm rritjen e nivelit të efikasitetit dhe eficiencës së shërbimeve.
Aksesuar nga:
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-565-date-29.9.2018.pdf
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 34, pika 5, e 38, pika 4, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, ky vendim përcakton rregullat për bashkërendimin e veprimtarisë ndërmjet mekanizmave këshillimorë dhe koordinues institucionalë dhe strukturave në nivel qendror e vendor, për çështjet që lidhen me të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës.
Aksesuar nga:
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2018/08/VKM-nr.-353-date-12.6.2018.pdf
Ky vendim është marrë në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 52, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Ai përcakton miratimin e rregullave të funksionimit të grupi teknik, ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve, pranë bashkive apo njësive administrative, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
Aksesuar nga:
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-636-date-26.10.2018.pdf
Ky vendim është marrë nga Këshilli i Ministrave në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 44, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Ai përcakton llojet, mënyrën e shkëmbimit e të përpunimit të informacionit dhe të dhënave statistikore, të kërkuara nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror e vendor.
Aksesuar nga:
http://differentandequal.org/wp-content/uploads/2019/09/VKM-nr.-578-dt-3.10.2018.pdf
Vendimi është miratuar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 54, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”
Ai përcakton miratimin e procedurave të referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes. Aspekti procedural dhe përmbajtja e planit individual janë modalitete të rëndësishëm  në punën e punonjësit social  në  shërbim. Ato shërbejnë jo vetëm në unifikimin e praktikës së punës por edhe në përcaktimin e kritereve profesionale që duhen ndjekur.
Aksesuar nga:
https://qbz.gov.al/
Ky vendim vjen në zbatim të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” dhe të Konventës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.Në të përcaktohen rregullat për kthimin e riatdhesimin e fëmijës i cili është lënë qëllimisht nga prindërit në vende të tjera me qëllim qëndrimi në këto vende por edhe të rasteve të largimit të fëmijëve jashtë vendit ku ekziston risku i shfrytëzimit, keqtrajtimit apo trafikimit të fëmijës nga individë apo grupe kriminale. Punonjësit socialë do të njohin procedurat e kthimit dhe procesin e bashkërendimit të punës midis institucioneve të vendeve respektivë me qëllim kthimin dhe riatdhesimin e fëmijës.
Aksesuar nga:
https://qbz.gov.al/
Ky vendim vjen në zbatim të ligjit nr 121/2016 “Për shërbimmet  e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. Ai përcakton kriteret dhe procedurat për përfitimin e shërbimit shoqëroror të kategorive të përcaktuara në ligj.
Aksesuar nga:
http://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-149-date-13.3.2018.pdf
Ky vendim vjen në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 24, të ligjit nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë
Ai përcakton kriteret, dokumentacionin dhe procedurat për evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masën e financimit për fëmijën e vendosur në familje kujdestare. Sipas këtij vendimi, shërbimi i përkujdesjes alternative për fëmijë në familje kujdestare përfshin identifikimin e familjes kujdestare, informimin dhe trajnimin e familjes kujdestare, vlerësimin e familjes kujdestare, të fëmijës që do të vendoset në familjen kujdestare dhe të familjes së tij biologjike.
Aksesuar nga:
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/VKM-nr.-635-date-26.10.2018.pdf
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3, të nenit 65, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës“, ky vendim rregullon veprimtarinë e strukturave për mbrojtjen e fëmijës, për trajtimin e fëmijës, që është nën moshën për përgjegjësi penale dhe që dyshohet apo ka kryer një vepër penale.
Parashikimet e këtij vendimi janë të detyrueshme për të gjithë mekanizmat këshillimorë dhe koordinues institucionalë dhe strukturat për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, në nivel qendror dhe vendor, sipas paragrafëve 2, 3 dhe 4, të nenit 34, të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Institucionet publike apo private, organizatat jofitimprurëse dhe të gjithë personat e tjerë, të cilët kanë për detyrë funksionale, profesionale, kontraktuale apo ligjore të kryejnë referim, menaxhim, koordinim apo të ofrojnë një shërbim për fëmijët në nevojë për mbrojtje duhet të zbatjnë rregullat e përcaktuara në këtë VKM.
Aksesuar nga:
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/VKM-nr.-136-P%C3%8BR-FUNKSIONIMIN-DHE-ADMINISTRIMIN-E-REGJISTRIT-ELEKTRONIK.pdf
Ky vendim është marrë në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 4, të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, dhe të pikës 5, të nenit 29, të ligjit nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë. Ai ka për qëllim vënien në funksionim të Regjistrit Elektronik Kombëtar për regjistrimin dhe administrimin e të dhënave të rasteve, individëve/familjeve në nevojë për të përfituar shërbime të kujdesit shoqëror  Baza e të dhënave të Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror administrohet e përditësohet nga Shërbimi Social Shtetëror, si institucioni administrues, në kuptim të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, dhe aksesohet nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore në nivel bashkie e qarku. Regjistri Elektronik Kombëtar i Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror shërben për ndërtimin e një mekanizmi funksional të referimit, ndjekjes, monitorimit dhe vlerësimit të rastit, identifikimin e rasteve, këshillimin dhe hartimin e planeve individuale të përkujdesjes nga njësia e vlerësimit të nevojave dhe referimit të rastit, në përputhje me ligjin e shërbimeve të kujdesit shoqëror.
Aksesuar nga:
http://www.ikub.al/LIGJE_CATEGORY/18/02/19/PeR-MIRATIMIN-E-RREGULLORES-Se-FUNKSIONIMIT-Te-KeSHILLIT-KOMBeTAR-PeR-Te-DREJTAT-0006.aspx?cookiesEnabled=false
Ky vendim vjen në mbështetje të neni 35, pika 8 të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës“ dhe përcakton mënyrën e funksionimit të Këshillit KKDMF bazuar në rregulloren e miratuar.
Aksesuar nga:
http://www.ikub.al/LIGJE_CATEGORY/18/02/19/PeR-MIRATIMIN-E-RREGULLORES-Se-FUNKSIONIMIT-Te-KeSHILLIT-KOMBeTAR-PeR-Te-DREJTAT-0006.aspx?cookiesEnabled=false
Ky vendim vjen në mbështetje të neni 35, pika 8 të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës“ dhe përcakton mënyrën e funksionimit të Këshillit KKDMF bazuar në rregulloren e miratuar.
Aksesuar nga:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94182/110439/F-428843712/ALB-94182.pdf
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 7 të nenit 8 të ligjit nr.9669, datë
18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar mekanizmi i bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare përbën një qasje të organizuar dhe profesionale në luftën ndaj dhunës në familje. Mekanizmi përbëhet nga: Komitetet drejtuese për bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve të autoriteteve përgjegjëse, në nivel vendor, dhe referimin e rasteve të dhunës në familje,ekipet teknike ndërdisiplinore dhe Koordinatorët vendorë për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare.
Aksesuar nga:
https://mb.gov.al/wp-content/uploads/2018/11/PROCEDURAT-STANDARDE-T%C3%8B-VEPRIMIT-PER-MBROJTJEN-E-VIKTIMAVE-TE-TRAFIKIMIT.pdf
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 8920, datë 11.7.2002, “Për ratifikimin e “Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombëtar” dhe dy protokolleve shtesë të saj”, si dhe të ligjit nr. 9642, datë 20.11.2006, “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës ‘Për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore, vjen dhe miratimi i procedurave standarde të veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit. Miratimi i procedurave standarde ka për qëllim kryesor mbrojtjen, përfshirë identifikimin në kohën dhe mënyrën e duhur të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit, të rritur apo fëmijë, shqiptarë, të huaj apo persona pa shtetësi, për të gjithë llojet e shfrytëzimit, të trafikimit të brendshëm apo ndërkombëtar, të lidhur apo jo me krimin e organizuar. Një aspekt i rëndësishëm për punnjësin social është identifikimi formal dhe planifikimi për mbështetje  dhe integrim i viktimave apo viktimave të mundshmte të  trafikimit.