Platforma për Mbrojtjen dhe Shërbimet Sociale në Shqipëri është ndërtuar në kuadër të projektit “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale në Shqipëri”. Projekti zbatohet nga Universiteti i Tiranës/ Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale dhe mbeshtetet nga UNICEF/Shqipëri në kuadër të programit LeaveNOne behind, financuar nga SDC.
Platforma për Mbrojtjen dhe Shërbimet Sociale në Shqipëri është ndërtuar për t’ju mundësuar profesionistëve një burim informacioni të përditësuar për politikat në fushën e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale, ligjet, standardet, protokolle dhe manuale pune. Në platformë do të jepen informacione për studime ekzistuese dhe të reja në fushë si dhe do të njoftohen trajnime apo aktivitete me fokus zhvillimin profesional. Në platformë do të ketë gjithashtu informacion për institucione dhe organizata në fushën e shërbimeve sociale dhe aktivitetin e tyre.
Projekti “Rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që punojnë në fushën e shërbimeve sociale dhe përmirësimi i edukimit në Punë Sociale në Shqipëri” synon të përmirësojë njohuritë dhe aftësitë profesionale të punonjësve socialë nëpërmjet ofrimit të mundësive për të pasur informacion të përditësuar për zhvillimet ligjore, institucionale dhe profesionale në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror si dhe organizimit të trajnimeve të ndryshme. Projekti, gjithashtu, synon të rrisë kapacitetet e studentëve në Punë Sociale nëpërmjet përmirësimit të kurrikulës universitare.
1.     Zhvillimi i Platformës On-line të Shërbimeve Sociale, e cila synon të bashkojë aktorët kryesorë si: politikë-bërësit, pushtetin lokal, studiuesit në fushën e shërbimeve sociale, komunitetin e punonjësve socialë. Platforma në internet do të lejojë profesionistët të kenë qasje në informacione për kornizën ligjore dhe normative, burime të ndryshme si dhe të kenë mbështetje nga ekspertë apo kolegë me përvojë, kudo që të jenë.
2.     Hartimi i Paketës Burimore për Shërbimet Sociale, që do të sigurojë një dosje të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse të burimeve për kornizën ligjore dhe normative, e cila do t’ju vijë në ndihmë të gjithë praktikuesve dhe politikëbërësve për të pasur një kuptim të përbashkët dhe zbatim më të mirë të legjislacionit dhe protokolleve.
3.     Realizimi i Studimit për Historinë e Shërbimeve Sociale dhe Profesionin e Punës Sociale në Shqipëri, që do të mbushë boshllëkun e informacionit të tillë dhe do të ndihmojë në krijimin e historisë së profesionit të Punës Sociale në Shërbimet Sociale në Shqipëri.
4.     Zhvillimi i moduleve dhe sigurimi i trajnimit në universitet (on-line) për tema të tilla si: vlerësimi i nevojave, planifikimi i shërbimeve, menaxhimi i rastit, vlerësimi i rastit, konsumimi profesional, supervizimi në grup on-line, puna sociale në emergjenca, si dhe zhvillimi i komunitetit, do të ndihmojnë në forcimin e kapaciteteve të punonjësve socialë që janë në punë.
5.     Zhvillimi i seancave on-line të supervizimit përmes platformës, bazuar në fusha specifike të praktikës do t’i ndihmojë punonjësit socialë të punojnë profesionalisht dhe në mënyrë etike.
6.     Kryerja e Rishikimit të tre Programeve Bachelor në Punë Sociale, që ofrohen nga Universiteti i Tiranës, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” dhe Universiteti “Luigj Gurakuqi” duke siguruar mendime nga punonjësit socialë në shërbim dhe studentët në Punë Sociale, do të ndihmojë departamentet respektive për të përmirësuar kurrikulën në lidhje me sistemin e mbrojtjes sociale dhe sistemin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në Shqipëri, por edhe për ta përshtatur atë sa më mirë me nevojat e profesionistëve.
2020 © Sociale.al | Powered by WEBART.AL